காதலிக்க மறுத்தால் கழுத்தை அறுப்பது

கடந்த வாரக் கருத்துக் கணிப்பு முடிவு:

காதலிக்க மறுத்தால் கழுத்தை அறுப்பது

கோழைத்தனம் : 100% (41 வோட்டுக்கள்)

வீரத்தனம்         : 0% (0 வோட்டுக்கள்)

தங்கள் கருத்துக்களைப் பகிரலாமே

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.