பணம்

பணம் உன்னிடம் இருந்தால்
யாரையும் உனக்கு தெரியாது.
பணம் உன்னிடம் இல்லை என்றால்
உனனை யாருக்கும் தெரியாது.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.