பூனைக்குட்டி

பூனை

அடுப்பங் கரையில் பூனைக்குட்டி

அயர்ந்து தூங்குது பூனைக்குட்டி

துடுப்பை எடுத்தால் பூனைக்குட்டி

துள்ளிப் பாயுது பூனைக்குட்டி Continue reading “பூனைக்குட்டி”