சொற்கள்

Avvaiyar

சொற்களை அம்பாக்கி எய்திடனும் – அது

சேருமிடம் வெற்றிகளைத் தந்திடனும்

சுற்றிநம்ம வாழ்வினை மாற்றிடனும் – அதில்

சோகங்களை தொலைத்தே போக்கிடனும் Continue reading “சொற்கள்”