மகத்தான‌ மரவள்ளி

மரவள்ளி

வருடத்துப் பயிராக இருந்தாலும் வறட்சியைத் தாங்கி வளரக்கூடிய பாசனத் தேவை குறைந்த பயிர் மரவள்ளி. இது குச்சிக் கிழங்கு, குச்சி வள்ளிக் கிழங்கு, கப்பைக் கிழங்கு, மரச்சீனிக் கிழங்கு என்றெல்லாம் அழைக்கப்படுகிறது. Continue reading “மகத்தான‌ மரவள்ளி”

வெற்றிச் சாதனம்

விரல்கள் - வெற்றிச் சாதனம்

விடிந்திடும் பொழுதும் விடிந்திடும் என்றே

வீணாய் காலம் கழித்திட வேண்டாம்

துடிப்புடன் நீயும் துணிந்தே எழுந்தால்

தொலைந்தே போகும் துன்பங்கள் எல்லாம் Continue reading “வெற்றிச் சாதனம்”