கந்த சஷ்டி கவசம்

கந்த சஷ்டி கவசம்

பால தேவராய சுவாமிகள் அருளிய கந்த சஷ்டி கவசம்.

(பதிவிறக்கம் செய்)

காப்பு

துதிப்போர்க்கு வல்வினை போம்; துன்பம்போம்; நெஞ்சில்
பதிப்போர்க்குச் செல்வம் பலித்துக்-கதித்தோங்கும்
நிஷ்டையுங் கைகூடும், நிமலரருள் கந்தர்
சஷ்டி கவசம் தனை.

அமர ரிடர்தீர அமரம் புரிந்த
குமரனடி நெஞ்சே குறி.

Continue reading “கந்த சஷ்டி கவசம்”