இந்திய மாநில மரங்கள் எவை என்று உங்களுக்குத் தெரியுமா?

பனை

இந்திய மாநில மரங்கள் என்பவை இந்தியாவில் உள்ள ஒவ்வொரு மாநிலம் மற்றும் யூனியன் பிரதேசத்தின் அடையாளமாக உள்ள  மரங்களாகும். Continue reading “இந்திய மாநில மரங்கள் எவை என்று உங்களுக்குத் தெரியுமா?”

இந்திய மாநில பூக்கள் எவை என்று உங்களுக்குத் தெரியுமா?

செங்காந்தள்

இந்திய மாநில பூக்கள் என்பவை இந்தியாவில் உள்ள ஒவ்வொரு மாநிலம் மற்றும் யூனியன் பிரதேசத்தின் அடையாளமாக உள்ள  பூக்களாகும். Continue reading “இந்திய மாநில பூக்கள் எவை என்று உங்களுக்குத் தெரியுமா?”

இந்திய மாநில பறவைகள் எவை என்று உங்களுக்குத் தெரியுமா?

மரகதப்புறா

இந்திய மாநில பறவைகள் என்பவை இந்தியாவில் உள்ள ஒவ்வொரு மாநிலம் மற்றும் யூனியன் பிரதேசத்தின் அடையாளமாக உள்ள பறவைகளாகும். Continue reading “இந்திய மாநில பறவைகள் எவை என்று உங்களுக்குத் தெரியுமா?”

இந்திய மாநில விலங்குகள் எவை என்று உங்களுக்குத் தெரியுமா?

வரையாடு நீலிகிரிராகஸ் ஹாலோகிராஸ்

இந்திய மாநில விலங்குகள் என்பவை இந்தியாவில் உள்ள ஒவ்வொரு மாநிலம் மற்றும் யூனியன் பிரதேசத்தின் அடையாளமாக உள்ள விலங்குகளாகும். Continue reading “இந்திய மாநில விலங்குகள் எவை என்று உங்களுக்குத் தெரியுமா?”

இந்திய நாடாளுமன்றம்

இந்திய நாடாளுமன்றம்

இந்தியாவின் சட்டங்களை இயற்றி இந்திய மக்களின் வாழ்வைத் தீர்மானிக்கின்ற சக்தியாக உள்ள இந்திய நாடாளுமன்றம் பற்றிக் கொஞ்சம் தெரிந்து கொள்வோமே! Continue reading “இந்திய நாடாளுமன்றம்”