வளர்ச்சிப் பாதை

வளர்ச்சிப் பாதை

பூத்த பூவை போல முகத்தை மாற்றலாம்
பொங்கிவரும் அருவி போல பேசிப் பழகலாம்
நேற்றுவரை நடந்ததெல்லாம் மறந்து போகலாம்
நித்தம் இந்த பூமியிலே நட்பைச் சேர்க்கலாம் Continue reading “வளர்ச்சிப் பாதை”

சித்திரை வந்தாள்

சித்திரை வந்தாள்

எங்கெங்கும் சக்தியை தந்திட என்றே
சித்திரையும் வந்தாள் – அவள்
என்னென்று ஏதென்று கேட்டிடும் முன்னே
அத்தனையும் தந்தாள் – செல்வம்
அத்தனையும் தந்தாள் Continue reading “சித்திரை வந்தாள்”

இயற்கை நிலைக்க

இயற்கை நிலைக்க

இந்தப் பாட்டு எங்கிருந்து வந்ததென‌ தெரியல
இதுக்கு இணை எதுவுமுண்டா புரியல
சந்தங்களும் தாளங்களும் சொல்லித் தந்தது யாரம்மா?
சரிகம என ஏழுசுரம் சேர்த்தது புதிரம்மா Continue reading “இயற்கை நிலைக்க”