கற்றது கைமண்ணளவு கல்லாதது உலகளவு

Avvaiyar

கற்றது கைமண்ணளவு கல்லாதது உலகளவு என்று சிறுவர்களுக்கு ஆசிரியர் பழமொழி சொல்லித் தருவதை மரத்திலிருந்து குரங்கு ரங்கன் கவனித்துக் கொண்டிருந்தது. Continue reading “கற்றது கைமண்ணளவு கல்லாதது உலகளவு”

உயர்கல்வி நிறுவனங்களின் தரவரிசை-2017

லயோலா கல்லூரி, சென்னை

மத்திய அரசு இந்தியாவில் உள்ள உயர்கல்வி நிறுவனங்களை தர வரிசை செய்து 03.04.2017 அன்று அதற்கான அட்டவணையை வெளியிட்டுள்ளது. Continue reading “உயர்கல்வி நிறுவனங்களின் தரவரிசை-2017”

உயர்கல்வி நிறுவனங்களின் தரவரிசை-2016

இந்திய தொழில்நுட்ப நிறுவனம், சென்னை

மத்திய அரசு இந்தியாவில் உள்ள உயர்கல்வி நிறுவனங்களை தர வரிசை செய்து 04.04.2016 அன்று அதற்கான அட்டவணையை வெளியிட்டுள்ளது. Continue reading “உயர்கல்வி நிறுவனங்களின் தரவரிசை-2016”