இந்திரன் முடிமேல் வளையெறிந்த படலம்

இந்திரன்

இந்திரன் முடிமேல் வளையெறிந்த படலம் உக்கிரபாண்டியன் இந்திரனின் தலைமீது வளையை எறிந்து அவனை வெற்றி கொண்டதை விளக்குகிறது. Continue reading “இந்திரன் முடிமேல் வளையெறிந்த படலம்”

கடல் சுவற வேல்விட்ட படலம்

வேல்

கடல் சுவற வேல்விட்ட படலம் உக்கிரபாண்டியன் மதுரையை அழிக்க வந்த கடலை சுந்தரபாண்டியனார் கொடுத்தருளிய வேலைவிட்டு வற்றச்செய்து மதுரையை காப்பாற்றியதை விளக்கிக் கூறுகிறது. Continue reading “கடல் சுவற வேல்விட்ட படலம்”

உக்கிரபாண்டியனுக்கு வேல்வளை செண்டு கொடுத்த படலம்

UkkiraPandiyanukku VelvalaisenduKoduththaPadalm

உக்கிரபாண்டியனுக்கு வேல்வளை செண்டு கொடுத்த படலம் இறைவனான சுந்தரபாண்டியனார் தன் மகனான உக்கிரபாண்டியனுக்கு நாட்டு மக்களின் நலனுக்காக வேல்வளை செண்டு வழங்கியதை குறிப்பிடுகிறது.

Continue reading “உக்கிரபாண்டியனுக்கு வேல்வளை செண்டு கொடுத்த படலம்”

உக்கிரபாண்டியன் திருஅவதாரப் படலம்

உக்கிரபாண்டியன் திருஅவதாரப் படலம் உலக அன்னையான மீனாட்சிக்கு தமிழ்கடவுளான முருகப்பெருமான் மகனாகத் தோன்றியதைப் பற்றிக் குறிப்பிடுகின்றது. Continue reading “உக்கிரபாண்டியன் திருஅவதாரப் படலம்”

மலயத்துவசனை அழைத்த படலம்

காஞ்சன மாலையும், மலய‌த்துவசனும்

மலயத்துவசனை அழைத்த படலம் இறைவனான சுந்தர பாண்டியன் மீனாட்சியின் அன்னையான காஞ்சன மாலை கடலில் நீராட மீனாட்சியின் தந்தையான மலயத்துவசனை அழைத்ததைப் பற்றி குறிப்பிடுகிறது. இதில் கடலில் நீராட வேண்டிய விதிமுறைகள் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன.

Continue reading “மலயத்துவசனை அழைத்த படலம்”