அறியாமை

அரசமரத்தை சுற்றினால் அழகான பிள்ளை
வேப்பமரத்தை சுற்றினால் வேண்டுதல் நடக்கும்
ஆலமரத்தை சுற்றினால் அருகுபோல் வாழ்க்கை
அரசமரத்தினால் – மலடி பட்டம் போகும்
வேப்பமரத்தினால் – தரித்திர பட்டம் போகும்
ஆலமரத்தினால் – துக்கம் போகும்
எல்லாமே வேண்டும் என்ற பேராசையினால்
வீட்டில் அனைத்தையுமே வைக்க – முடிவு
வீடு முழுவதும் மரங்களாய்
அறியாமை கொண்ட அவள்
வெளியில் சாலையில் தனியாய்!

– சுருதி