அவள், அவன் ஒரு தொடர்கதை…

காலங்கள் மாறும் காட்சிகள் மாறும். ஆனால் காலம் காலமாக கணவன்மார்கள் தினசரி செய்யும் சில பூசைகளும் மனைவிமார்கள் அன்றாடம் செய்யும் சில அர்ச்சனைகளும் என்றும் மாறுவதில்லை.