ஆயகலைகள் அறுபத்து நான்கு

ஆயகலைகள் அறுபத்து நான்கு எவை எனத் தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.

1. எழுத்திலக்கணம்

2. எழுத்தாற்றல்

3. கணிதவியல்

4. மறை நூல்

5. தொன்மம்

6. இலக்கணவியல்

7. நய நூல்

8. கணியக் கலை

9. அறத்துப் பால்

10. ஓவிய‌க் கலை

11. மந்திரக் கலை

12. நிமித்தகக் கலை

13. கம்மியக் கலை

14. மருத்துவக் கலை

15. உறுப்பமைவு

16. மறவனப்பு

17. வனப்பு

18. அணி இயல்

19. இனிதுமொழிதல்

20. நாடகக் கலை

21. ஆடற் கலை

22. ஒலிநுட்ப அறிவு

23. யாழ் இயல்

24. குழலிசை

25. மத்தள நூல்

26. தாள இயல்

27. வில்லாற்றல்

28. பொன் நோட்டம்

29. தேர்ப் பயிற்சி

30. யானையேற்றம்

31. குதிரையேற்றம்

32. மணி நோட்டம்

33. மண்ணியல்

34. போர்ப் பயிற்சி

35. கைகலப்பு

36. கவர்ச்சியியல்

37. ஓட்டுகை

38. நட்பு பிரிக்கை

39. மயக்குக் கலை

40. புணருங் கலை

41. வசியக் கலை

42. இதளியக் கலை

43. இன்னிசைப் பயிற்சி

44. பிறவுயிர்மொழி

45. மகிழுறுத்தம்

46. நாடிப் பயிற்சி

47. கலுழம்

48. இழப்பறிகை

49. மறைத்ததையறிதல்

50. வான்புகுதல்

51. வான் செல்கை

52. கூடுவிட்டு கூடுபாய்தல்

53. தன்னுறு கரத்தல்

54. மாயம்

55. பெருமாயம்

56. நீர்க் கட்டு

57. அழற் கட்டு

58. வளிக் கட்டு

59. கண் கட்டு

60. நாவுக் கட்டு

61. விந்துக் கட்டு

62. புதையற் கட்டு

63. வாட் கட்டு

64. சூனியம்

 

தங்கள் கருத்துக்களைப் பகிரலாமே!

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.