இனிமை

கம்பனுக்குக் கவி இனிமை

பூவிற்கு நறுமணம் இனிமை

பூவையர்க்கு திருமணம் இனிமை

நாவிற்கு நற்றமிழ் இனிமை

பாட்டுக்கு சந்தம் இனிமை

நாட்டுக்கு வசந்தம் இனிமை

பிணி தீர‌ மருத்துவம் இனிமை

மனிதனுக்கு எது இனிமை

மனித நேயமே இனிமை!