இயற்கையை நேசிப்போம்!

நவீனத்தை வரவேற்போம். இயற்கையை நேசிப்போம். ஓரளவிற்கேனும் உண்ணுதலில், பருகுதலில் இயற்கையை நேசித்தால் இளைய தலைமுறையாவது சீராகும்.