உலக கிராமம்

துபாயில் உள்ள உலக கிராமம் என்ற சுற்றுலாத்தளம் – காட்சிப்படுத்தியவர் திரு. த.பிரபு