கண்ணன் ராதை காதல்…

ராதே உந்தன் அழகினிலே இக்கண்ணன் ஏங்க
பாராமல் செல்வதுவோ மெல்ல மெல்ல…

மாயவனாய் மங்கை உன்னை காதல் செய்ய
ஆயர் குலம் பிறந்து வந்தேன் ராதே ராதே…

ஆடிடுவோம் களித்திடுவோம் அன்பு பொங்க
பாடிடுவோம் மணந்திடுவோம் இன்பம் தங்க தங்க…

தா.வ.சாரதி
நங்கநல்லூர்
சென்னை – 600061
கைபேசி: 9841615400
மின்னஞ்சல்: sarathydv66@gmail.com

தா.வ.சாரதி அவர்களின் படைப்புகள்