காந்தியக் கொள்கைகள் இன்றைக்கும் பொருத்தமானவை.

கடந்த வாரக் கருத்துக் கணிப்பு முடிவு:

காந்தியக் கொள்கைகள் இன்றைக்கும் பொருத்தமானவை.

ஆம் : 77% (36 வாக்குகள்)

இல்லை : 23% (11 வாக்குகள்)

 

 

தங்கள் கருத்துக்களைப் பகிரலாமே

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.