காமராஜர் சொத்துக் கணக்கு

சட்டைப் பையில் இருந்தது – 100 ரூபாய் வங்கிக் கணக்கில் இருந்தது – 125 ரூபாய் கதர் வேட்டி – 4 கதர் துண்டு – 4 கதர் சட்டை – 4 காலணி – 2 ஜோடி கண் கண்ணாடி  – 1 பேனா – 1 சமையலுக்கு தேவையான பத்திரங்கள் – 6   பத்து ஆண்டுகள் தமிழக முதல்வராகவும், பல ஆண்டுகள் அகில இந்திய காங்கிரஸ் தலைவரகவும் இருந்து இந்தியாவில் இரண்டு பிரதமர்களை உருவாக்கிய பெருந்தலைவர் காமராசர் மறைந்த … காமராஜர் சொத்துக் கணக்கு-ஐ படிப்பதைத் தொடரவும்.