ஜொ.மல்லூரி உரை – விருதுநகர் புத்தகத் திருவிழா

விருதுநகர் புத்தகத் திருவிழாவில் ஜொ. மல்லூரி உரை கவிதைத் ‘தேன் அடை’ மழையாய் இருந்தது.