சில பயனுள்ள‌ இணையதளங்கள்

சில பிரபலமான மற்றும் பயனுள்ள‌ இணையதளங்கள் இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

 

www.google.com

www.facebook.com

www.youtube.com

www.yahoo.com

www.wikipedia.org

www.linkedin.com

www.twitter.com

www.flipkart.com

www.snapdeal.com

www.blogger.com

www.ebay.com

www.paypal.com

www.amazon.com

www.instagram.com

www.thefree dictionary.com

www.alibaba.com

www.espncricinfo.com

www.skype.com

www.wordpress.com