சிவ சின்னங்கள்

சிவ சின்னங்கள் ஐந்து. அவை

திருநீறு,

உருத்திராட்சம்,

வில்வம்,

ஸ்படிகலிங்கம்,

மற்றும் பஞ்சாட்சரம் ஆகிய ஐந்தும் ஆகும்.

 

பஞ்ச பூத தலங்கள்

மண் – திருவாரூர், காஞ்சிபுரம்

காற்று – திருகாளத்தி

நெருப்பு – திருவண்ணாமலை

நீர் – திருஆனைக்கா

ஆகாயம் – தில்லை(சிதம்பரம்)

 

முக்தி தரும் தலங்கள்

பிறக்க – திருவாரூர்

வசிக்க – காஞ்சிபுரம்

பார்க்க – தில்லை (சிதம்பரம்)

இறக்க – காசி

நினைக்க – திருவண்ணாமலை