தமிழக உயர் கல்வித் துறை

கடந்த வாரக் கருத்துக் கணிப்பு முடிவு:

தமிழக உயர் கல்வித் துறை

சீரழிந்துள்ளது :    91% (43 வோட்டுக்கள்)

சீராக உள்ளது :    9% (4 வோட்டுக்கள்)

தங்கள் கருத்துக்களைப் பகிரலாமே

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.