திருக்குறள் அதிசயங்கள்

திருக்குறள் இதுவரை 26 மொழிகளில் வெளிவந்துள்ளது

திருக்குறளை ஆங்கிலத்தில் 40 பேர் மொழிபெயர்த்துள்ளனர்

திருக்குறளில் தமிழ் என்ற சொல் பயன்படுத்தப்படவில்லை

திருக்குறளில் உள்ள மொத்த எழுத்துக்கள் – 42,194

திருக்குறளில் தமிழ் எழுத்துக்கள் 247-ல் 37 எழுத்துக்கள் மட்டும் இடம் பெறவில்லை

திருக்குறளில் இடம் பெற்றுள்ள இருமலர்கள் – அனிச்சம், குவளை

திருக்குறளில் இடம் பெற்றுள்ள ஒரே பழம் – நெருஞ்சிப்பழம்

திருக்குறளில் இடம் பெற்றுள்ள ஒரே விதை – குன்றிமணி

திருக்குறளில் பயன்படுத்தாத ஒரே உயிரெழுத்து – ஒள

திருக்குறளில் இடம் பெற்றுள்ள இரண்டு மரங்கள் – பனை, மூங்கில்

திருக்குறளில் அதிக பயன்படுத்தப்பட்டுள்ள ஒரே எழுத்து – னி (1705 தடவை)

திருக்குறளில் ஒருமுறை மட்டும் பயன்படுத்தப்பட்ட இரு எழுத்துக்கள் – ளீ, ங

திருக்குறளில் இடம்பெறாத ஒரே எண் – ஒன்பது

 

One Reply to “திருக்குறள் அதிசயங்கள்”

தங்கள் கருத்துக்களைப் பகிரலாமே

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.