நடக்கக் கூடாதது!

ரஞ்சனி எது நடக்கக்கூடாது என்று நினைத்தாளோ அது நடந்து விட்டது. பயந்த மாதிரியே ஆகிவிட்டது இப்போது. இருப்புக் கொள்ளமால் தவியாய்த் தவித்தாள்.