படைப்புத் திறனும் ஏற்புக் கோட்பாடும் – புத்தக மதிப்புரை

படைப்புத் திறனும் ஏற்புக் கோட்பாடும் புத்தகம் கட்டாயம் எல்லோரும், குறிப்பாக இளைஞர்கள் மற்றும் மாணவர்கள் வாங்கிப் படிக்க வேண்டிய புத்தகம்.