புத்தகம்

சின்ன சின்ன புத்தகம்

சிறுவர் படிக்கும் புத்தகம்

அன்னை போல எந்த நாளும்

அறிவை ஊட்டும் புத்தகம்

 

படங்கள் நிறைந்த புத்தகம்

பாடல் நிறைந்த புத்தகம்

கடலைப் போல என்றும் வற்றாக்

கருத்தை ஊட்டும் புத்தகம்

 

கண்ணைத் திறக்கும் புத்தகம்

கதைகள் சொல்லும் புத்தகம்

மண்ணை விண்ணை விளக்கி நல்ல

வாழ்வு அளிக்கும் புத்தகம்

வாணிதாசன்

 

தங்கள் கருத்துக்களைப் பகிரலாமே!

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.