பூமியைக் காப்பீர்களா?

உயிர் வாழத் தகுதியான கிரகம் பூமி ஒன்றே!
உங்கள் செயல் பூமியைக் காக்குமா இல்லை அழிக்குமா?
நீங்களே முடிவு செய்து கொள்ளுங்கள்!