பையில் இருப்பது என்ன?

பையில் இருப்பது என்ன என்று கற்பனை செய்யுங்களேன். விடை கீழே!

 

மலைப்பாம்பு

 

 

 

மலைப்பாம்பு

 

போடி அருகே பிடிபட்ட மலைப்பாம்பு பையில் இருக்கிறது.