மனைவி – ஹைகூ கவிதை

புகுந்தகம் வந்ததும் பிறந்தகம் மறந்துவிட

மனைவி என்ன

அம்னீஷியா பேஷன்டா?

கட்டுக்குள் கட்டி வைக்க

கட்டியவள் என்ன

கட்டை விறகா?

சுகன்யா முத்துசாமி

2 Replies to “மனைவி – ஹைகூ கவிதை”

Comments are closed.