மறு மொழி

யானைப் பசிக்கு சோளப்பொறி.
பாகன் பசிக்கு யானை பலி!

– S. சுசிலா