மாம்பழமாம் மாம்பழம்

மாம்பழமாம் மாம்பழம்

மல்கோவா மாம்பழம்

 

சேலத்து மாம்பழம்

தித்திக்கும் மாம்பழம்

 

அழகான மாம்பழம்

அல்வாபோல் மாம்பழம்

 

தங்கநிற மாம்பழம்

உங்களுக்கும் வேண்டுமா?

 

இங்கேஓடி வாருங்கள்

பங்குபோட்டுத் தின்னலாம்

– அழ. வள்ளியப்பா

 

தங்கள் கருத்துக்களைப் பகிரலாமே!

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.