முதல் அடி!

பள்ளி நூலகமே
வாழ்க்கை துவங்கும்
முதல் அடி!

நூல் இல்லா
காத்தாடியாய் இல்லாமல்,
பல நூல்களைப்
ப(பி)டித்த பட்டமாய்ப் பறக்கலாம்!

கதி. பழனியப்பன்

தங்கள் கருத்துக்களைப் பகிரலாமே!

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.