வாக்குகளைப் பெற்றுத் தருவதில் முதலிடம் பெறுவது

வாக்குகளைப் பெற்றுத் தருவதில் முதலிடம் பெறுவது

பணம் – 63% (19 வாக்குகள்)

சாதி – 37% (11 வாக்குகள்)

தங்கள் கருத்துக்களைப் பகிரலாமே!

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.