வியர்க்க வியர்க்க

வியர்க்க வியர்க்க வேலை செய்கிறான்
உணவு வேண்டி தொழிலாளி,
வியர்க்க வியர்க்க நடக்கிறான்
உணவு செரிக்க முதலாளி.

– சுருதி