விவசாயிகளின் போராட்டத்தை நான்

கடந்த வாரக் கருத்துக் கணிப்பு:

விவசாயிகளின் போராட்டத்தை நான்

ஆதரிக்கிறேன் – 82% (31 வாக்குகள்)

எதிர்க்கிறேன் – 18% (7 வாக்குகள்)

தங்கள் கருத்துக்களைப் பகிரலாமே

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.