விவசாயிகளின் போராட்டம்

கடந்த வாரக் கருத்துக் கணிப்பு:

ஒரு வருடமாக நடைபெற்ற விவசாயிகளின் போராட்டம்

வெற்றி – 71% (15 வாக்குகள்)

தோல்வி – 29% (6 வாக்குகள்)

தங்கள் கருத்துக்களைப் பகிரலாமே

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.