265 ஐயனார் பெயர்கள்!

ஐயனாரை பல இடங்களில் பல பெயர்களில் வழிபடுகிறார்கள். சில இடங்களில்
சாஸ்தாவாகவும் வழிபடுகிறார்கள். ஆயிரம் பெயர்கள் ஐயனுக்கு உண்டு. அவற்றில் சில பெயர்கள்

1 கரையடி காத்த ஐயனார்
2 அடைக்கலம் காத்த ஐயனார்
3 நீர்காத்த ஐயனார்

4 அருஞ்சுனை காத்த ஐயனார்
5 சொரிமுத்து ஐயனார்
6 கலியணான்டி ஐயனார்

7 கருங்குளத்து ஐயனார்
8 குருந்துனடய ஐயனார்
9 இளம்பாளை ஐயனார்

10 கற்குவேல் ஐயனார்
11 கொண்னறயான்டி ஐயனார்
12 செண்பகமூர்த்தி ஐயனார்
13 திருவேட்டழகிய ஐயனார்
14 சமணர்மலை ஐயனார்
15 கூடமுடைய ஐயனார்

16 சிறை மீட்டிய ஐயனார்
17 எட்டிமுத்து ஐயனார்
18 செகுட்ட ஐயனார்

19 வெட்டுடைய ஐயனார்
20 மருது ஐயனார்
21 வேம்பூலி ஐயனார்

22 நிறைகுளத்து ஐயனார்
23 ஆதி புத்திரங் கொண்ட ஐயனார்
24 சித்தகூர் ஐயனார்

25 பிரண்டி ஐயனார்
26 வீரமுத்து ஐயனார்
27 பாலடி ஐயனார்

28 தந்தலை வெட்டி ஐயனார்
29 கருமலை காத்த ஐயனார்
30 அல்லல் தீர்த்த ஐயனார்

31 ஹரி இந்திர ஐயனார்
32 காடைபிள்னள ஐயனார்
33 செல்லப் பிள்ளை ஐயனார்

34 வீர பயங்கரம் ஐயனார்
35 மாணிக்கக் கூத்த ஐயனார்
36 வணங்காமுடி ஐயனார்

37 குன்னிமலை ஐயனார்
38 தூத்துவான் ஐயனார்
39 மாநாடு ஐயனார்

40 தலையூனி ஐயனார்
41 பொன்வண்டு ஐயனார்
42 பலவேசம் ஐயனார்

43 மருதமலை ஐயனார்
44 அல்லியூத்து ஐயனார்
45 வன்னிய ஐயனார்

46 எரிச்சீஸ்வர ஐயனார்
47 சுனை ஐயனார்
48 வில்லாயுதம் உடைய ஐயனார்

49 கோச்சடை ஐயனார்
50 மக்கமடை ஐயனார்
51 வீரப்ப ஐயனார்

52 மஞ்சனீஸ்வர ஐயனார்
53 வெங்கல மூர்த்தி ஐயனார்
54 குரும்புடைய ஐயனார்

55 நீதியுடைய ஐயனார்
56 ஈடாடி ஐயனார்
57 செவிட்டு ஐயனார்

58 தேன்மலையாண்டி ஐயனார்
59 கலியுகமெய் ஐயனார்
60 கரந்தமலை ஐயனார்

61 பனையூருடைய ஐயனார்
62 அதிராம்சேரி ஐயனார்
63 மலம்பட்டி ஐயனார்

64 ஜடாமுனி ஐயனார்
65 ராசவெலி ஐயனார்
66 பொய் சொல்லாத மெய் ஐயனார்

67 அலங்கம்பட்டி ஐயனார்
68 புரோவர்த்தி ஐயனார்
69 ஐந்துமுடை ஐயனார்

70 அதினமிளகிய ஐயனார்
71 ஒடக்குலம் ஐயனார்
72 பாலாறுகொண்ட ஐயனார்

73 குன்னக்குடி ஐயனார்
74 குலம் ஐயனார்
75 வலையங்குளம் ஐயனார்

76 கருகப்பிள்ளை ஐயனார்
77 வெள்ளிமலை ஐயனார்
78 கருக்காச்சி ஐயனார்

79 பெரியகுளம் ஐயனார்
80 வளையங்குளம் ஐயனார்
81 செல்லபட்டி ஐயனார்

82 கடவுகாத்த ஐயனார்
83 செங்கமடை ஐயனார்
84 நல்லூடைய ஐயனார்

85 வல்லகுடி ஐயனார்
86 இடமறை ஐயனார்
87 சுண்டைக்காட்டு ஐயனார்

88 கூத்தினிகாட்டு ஐயனார்
89 வெள்ளவேடு ஐயனார்
90 அம்மச்சி ஐயனார்

91 நாகலிங்க ஐயனார்
92 உத்தம ஐயனார்
93 வெள்ளை வீர ஐயனார்

94 பெரியசாமி ஐயனார்
95 மூர்த்தி ஐயனார்
96 வேலங்கி ஐயனார்
97 சுயம்புலிங்க ஐயனார்
98 பராக்கிரப்பாண்டிப்பேரி ஐயனார்
99 வெற்றிவேல் ஐயனார்

100 ஐந்தருவி ஐயனார்
101 அழகிய ஐயனார்
102 குளத்தூ ஐயனார்

103 செம்புலி ஐயனார்
104அகலிகைசாபம்தீர்த்த ஐயனார்
105 படியேறும் ஐயனார்

106 குறும்பண்ட ஐயனார்
107 பேயாண்டி ஐயனார்
108 ஆறுமுக ஐயனார்

109 திருக்கோட்டி ஐயனார்
110 புலிகுத்தி ஐயனார்
111 ஆனைமேல் ஐயனார்

112 வெங்கலமுடி ஐயனார்
113 சாகத ஐயனார்
114 வட்டத்தாழி ஐயனார்

115 பொன் ஐயனார்
116 புலியாண்டி ஐயனார்
117 சாத்த ஐயனார்

118 நடுவுடைய ஐயனார்
119 வேலடிபண்ணை ஐயனார்
120 சின்ன ஐயனார்

121 தேத்தாம்பட்டி மலையாண்டி ஐயனார்
122 வெள்ளுடைய ஐயனார்
123 வீரமலை ஐயனார்

124 சோலைமலை ஐயனார்
125 குருவீரப்ப ஐயனார்
126 மஞ்சமலை ஐயனார்

127 செருவலிங்க ஐயனார்
128 சுண்டக்காட்டு ஐயனார்
129 அழகியவரத ஐயனார்

130 களத்திருடைய ஐயனார்
131 கலியுகவரத ஐயனார்
132 தண்டீஸ்வர ஐயனார்

133 வெள்ளந்திருவரசு வரத ஐயனார்
134 கரும்பாயிரம் கொண்ட ஐயனார்
135 நலலமுத்து ஐயனார்

136 குன்னம் ஐயனார்
137 இராஜவளவண்ட ஐயனார்
138 பரமநாத ஐயனார்

139 பழங்குளத்து ஐயனார்
140 கொடைமுகி ஐயனார்
141 கரைமேல்அழகர் ஐயனார்

142 சிறைகாத்த ஐயனார்
143 மழைகாத்த ஐயனார்
144செல்வராய ஐயனார்

145 திருமேனி ஐயனார்
146 நல்லசேவு ஐயனார்
147 பூங்காவிடை ஐயனார்

148 முத்துபிரம்ம ஐயனார்
149 மெய்சொல்லி ஐயனார்
150 கலிதீர்த்த ஐயனார்

151 பெருவேம்பு ஐயனார்
152 தோளப்ப ஐயனார்
153 மோக்கமுடைய ஐயனார்

154 மெய்ஞானமூர்த்தி ஐயனார்
155 வளமுடைய ஐயனார்
156 கொத்தவல்லி ஐயனார்

157 மஞ்சள்கூத்த ஐயனார்
158 கட்டியப்ப ஐயனார்
159 ஓலைகொண்ட ஐயனார்

160 நல்லகுருந்த ஐயனார்
161 பந்தமாணிக்க ஐயனார்
162 செல்லக்குட்டி ஐயனார்

163 காரியழகர் ஐயனார்
164 ஆலமுத்து ஐயனார்
165 சாம்பக மூர்த்தி ஐயனார்

166 வள்ளாள கண்ட ஐயனார்
167 குழந்தி ஐயனார்
168 கூரிச்சாத்த ஐயனார்

169 திருவீதிகொண்ட ஐயனார்
170 சிங்கமுடைய ஐயனார்
171 பொய்யாழி ஐயனார்

172 பிழைபொறுத்த ஐயனார்
173 வினைதீர்த்த ஐயனார்
174 வலதுடைய ஐயனார்

175 துல்லுக்குட்டி ஐயனார்
176 நீலமேக ஐயனார்
177 முடிபெருத்த ஐயனார்

178 மருதய ஐயனார்
179 உருவடி ஐயனார்
180 பெருங்காரையடி மீண்ட ஐயனார்

181 பாதாள ஐயனார்
182 வழிகாத்த ஐயனார்
183 கருத்தக்காட்டு ஐயனார்

184 சுந்தரசோழ ஐயனார்
185 கீழ ஐயனார்
186 வடக்க ஐயனார்

187 திருவரசமுர்த்தி ஐயனார்
188 மைந்தனைக் காத்தாடையப்ப ஐயனார்
189 தாடையப்ப ஐயனார்

190 தொண்டமண்டல ஐயனார்
191 இராம ஐயனார்
192 பெத்தபாட்டை ஐயனார்

193 செல்லமுத்து ஐயனார்
194 முதலியப்ப ஐயனார்
195 மருதப்ப ஐயனார்

196 பணங்காடி ஐயனார்
197 சேவூராய ஐயனார்
198 கண்ணாயிரமூர்த்தி ஐயனார்

199 தொரட்டை ஐயனார்
200 சுப்பாணிகூத்த ஐயனார்
201 வழியடி ஐயனார்

201 காரியப்ப ஐயனார்
202 பொற்கண்ட ஐயனார்
203 துள்ளுவெட்டி ஐயனார்

204 கூரிச்சாத்த ஐயனார்
205 கிளிக்கூண்டு ஐயனார்
206 நல்லி ஐயனார்

207 ஈடாடி ஐயனார்
208 ஆதி ஐயனார்
209 பரமநாத ஐயனார்

210 ஸ்ரீ புலிக்கரை ஐயனார்
211 தடி கொண்ட ஐயனார்
212 குறுமலை பொய்யாலப்பன் ஐயனார்

213 அரியசுவாமி ஐயனார்
214 காரிய ஐயனார்
215 வெள்ளந்தாங்கி ஐயனார்

216 ஏரமுடி ஐயனார்
217 செங்கொழுந்து ஐயனார்
218 பொய்யாடமூர்த்தி ஐயனார்

அய்யானாரை சில இடங்களில் சாஸ்தா வாகவும் வழிபடுகிறார்கள்:-

219 ஆதிமணிகண்ட சாஸ்தா
220 பெருவேம்புடையார் சாஸ்தா
221 சமூகமடம் குளத்தய்யன் சாஸ்தா

222 அரிகரபுத்திர சாஸ்தா
223 குளக்ரை சாஸ்தா
224 மடையுடையார் சாஸ்தா

225 கலைக்காவுடையார் சாஸ்தா
226 வேம்படி சாஸ்தா
227 எம்பெருமாள் சாஸ்தா

228 தர்ம சாஸ்தா
229 மருதவுடையார் சாஸ்தா
230 சௌந்தரிய சாஸ்தா

231 அய்யனார்பட்டி சாஸ்தா
232 மருங்கய்யன் சாஸ்தா
233 மேகமுடையார் சாஸ்தா

234 மருது உடையார் சாஸ்தா
235 சடையுடையார் சாஸ்தா
236 பூனுடையார் சாஸ்தா

237 வடமலை சாஸ்தா
238 பனையடியான் சாஸ்தா
239 எட்டுடையார் சாஸ்தா

240 ஹரிஹரபுத்திர சாஸ்தா
241 பட்டமுடையார் சாஸ்தா
242 தெற்கு உகந்த உடையார் சாஸ்தா

243 குளத்தூராயன் சாஸ்தா
244 கோயில் குளம் சாஸ்தா
245 மடையுடையார் சாஸ்தா

246 குளத்தூராய்யன் சாஸ்தா
247 தலைக்காவுடையாயார் சாஸ்தா
248 காரிசாஸ்தா கரவுடையார் சாஸ்தா

249 காரியமுடையார் சாஸ்தா
250 உலகுடையார்சாஸ்தா
251 அஞ்சனமெழுதிய கண்டன் சாஸ்தா

252 காரி அய்யன் சாஸ்தா
253 சடையுடைய கண்டன் சாஸ்தா
254 வெட்டுவெண்ணி கண்டன் சாஸ்தா

255 பிராஞ்சேரி கண்டன் சாஸ்தா
256 புன்னார்குளம்சாஸ்தா
257 ஊருக்குடைய கண்டன் சாஸ்தா

258 நயினார் உதய கண்டன் சாஸ்தா
259 புதுக்குளம் கண்டன் சாஸ்தா
260 பொன்னாயிரமுடைய கண்டன்சாஸ்தா

261 சடையுடைய கண்டன் சாஸ்தா
262 கான சாஸ்தா
263 குடமாடிசாஸ்தா

264 சுரைக்காவல் அய்யன் சாஸ்தா
265 அரி கோவிந்த சாஸ்தா