உணவுமா ரெடிமேட்?

அடுப்பங்கரை அழகா இருந்த வரை தடுக்கப்பட்டு இருந்த நோய்களெல்லாம் கொடுக்கு முளைத்து திரியுதே ஏன்? ஜொமாட்டோ செய்த சாதனை தானோ