அன்பே நிலைக்கும் – கவிதை

கண்காணிக்க கருவிகள் தேவையில்லை குழந்தைகள் விளையாடிட பயமுமில்லை விருந்தினர் எவரையும் வரவேற்றிட அங்கே வளைவுகள் எதுவும் தேவையுமில்லை