சைவ சமயத்தின் முழுமுதல் தளம் – சைவம்.ஓஆர்ஜி

இந்துமதம் என்பது, தொடக்கம் காண இயலாத பிரம்மாண்டத்தைத் தன்னகத்தே கொண்ட பெருமையுடையதாகும்.

கிளை விரித்தாளும் ஆலமரத்தைப் போன்று ஒன்றே பலவாக மாறும் தன்மையுடையதாகும்.

அறிவைக் கண்டு அடைவதற்கும், பிறப்பின் சூட்சுமத்தை விளங்கிக் கொள்வதற்கும், நிகழ்வுகளில் தெளிவு பெறுவதற்கும் துணையாய் இருப்பது இந்து மதமாகும். Continue reading “சைவ சமயத்தின் முழுமுதல் தளம் – சைவம்.ஓஆர்ஜி”

அண்ணாமலையான் அடிக்கமலம் சென்று

அண்ணாமலையான் அடிக்கமலம் சென்று

அண்ணாமலையான் அடிக்கமலம் சென்று இறைஞ்சும் எனத் தொடங்கும் இப்பாடல் திருவெம்பாவையின் பதினெட்டாவது பாடல் ஆகும்.

திருவெம்பாவைப் பாடல்கள் உலகின் எல்லாவாகவும் திகழும் இறைவரான சிவபெருமானின் மீது வாதவூரடிகள் எனச் சிறப்பாக அழைக்கப்படும் மாணிக்கவாசகரால் பாடப்பட்டது. Continue reading “அண்ணாமலையான் அடிக்கமலம் சென்று”

செங்கணவன் பால் திசைமுகன் பால்

செங்கணவன் பால் திசைமுகன் பால்

செங்கணவன் பால் திசைமுகன் பால் தேவர்கள் பால் எனத் தொடங்கும் இப்பாடல், திருவெம்பாவையின் பதினேழாவது பாடல் ஆகும்.

பாண்டிய அமைச்சராக விளங்கிய மாணிக்கவாசகர் திருவெம்பாவைப் பாடல்களை, ஒப்பற்ற பேரின்பத்தை அருளும் இறைவரான சிவபெருமானின் மீது பாடினார். Continue reading “செங்கணவன் பால் திசைமுகன் பால்”

முன்னிக் கடலைச் சுருக்கி எழுந்து உடையாள்

முன்னிக் கடலைச் சுருக்கி எழுந்து உடையாள்

முன்னிக் கடலைச் சுருக்கி எழுந்து உடையாள் என்று தொடங்கும் இப்பாடல் திருவெம்பாவையின் பதினாறாவது பாடல் ஆகும்.

திரும்பாவைப் பாடல் வாதவூரடிகள் எனப் போற்றப்படும் மாணிக்கவாசகரால் கருணை மழை பொழியும் இறைவான சிவபெருமானின் மீது பாடப்பட்டது. Continue reading “முன்னிக் கடலைச் சுருக்கி எழுந்து உடையாள்”

ஓரொருகால் எம்பெருமான் என்றென்றே

ஓரொருகால் எம்பெருமான் என்றென்றே நம்பெருமான்

ஓரொருகால் எம்பெருமான் என்றென்றே நம்பெருமான் என்று தொடங்கும் இப்பாடல் திருவெம்பாவையின் பதினைந்தாவது பாடல் ஆகும்.

உலகிற்கு எல்லாம் தலைவனாக திகழும் சிவபெருமானின் மீது பாண்டிய அமைச்சரான மாணிக்கவாசகர் திருவெம்பாவைப் பாடலைப் பாடினார். Continue reading “ஓரொருகால் எம்பெருமான் என்றென்றே”