பைரவர் துதி

Bairavar

கறையணி கண்டதத் தம்மான் கருத்தினிலே தோணினானை

மறையணி பூணுவானை மழுவொரு சூலத் தானை

குறையணி அகந்தையாளர் குணத்தினை அடக்குவானை

சிறையறு Continue reading “பைரவர் துதி”