பாதாளம் ஏழினும்கீழ் சொற்கழிவு பாதமலர்

பாதாளம் ஏழினும்கீழ் சொற்கழிவு பாதமலர்

பாதாளம் ஏழினும்கீழ் சொற்கழிவு பாதமலர் என்ற இப்பாடல் திருவெம்பாவையின் பத்தாவது பாடல் ஆகும்.

உமையொரு பாகமாக விளங்கும் இறைவரான சிவபெருமான் மீது,  தென்பாண்டிய நாட்டில் திருவாதவூரில் பிறந்த மாணிக்கவாசகரால்  திருவெம்பாவைப் பாடல் பாடப்பட்டது. Continue reading “பாதாளம் ஏழினும்கீழ் சொற்கழிவு பாதமலர்”

முன்னைப் பழம்பொருட்கும் முன்னைப்

முன்னைப் பழம்பொருட்கும் முன்னைப் பழம்பொருளே

முன்னைப் பழம்பொருட்கும் முன்னைப் பழம்பொருளே என்ற இப்பாடல் திருவெம்பாவையின் ஒன்பதாவது ஆகும்.

திருவெம்பாவைப் பாடல் அரிமர்த்தன பாண்டியனின் அமைச்சராக விளங்கிய சிவனடியாரான மாணிக்கவாசகரால் முதலும் முடிவும் இல்லாத இறைவரான சிவபெருமான் மீது பாடப்பட்டது. Continue reading “முன்னைப் பழம்பொருட்கும் முன்னைப்”

அங்குளிமால் – ஆன்மீக கதை

அங்குளிமால்

ஒருசமயம் பகவான் சேத வனத்தில் சுற்றிக் கொண்டிருந்தார். அந்த காலத்தில் பிரசேன ஜித் என்ற அரசனது இராச்சியத்தில் அங்குளிமால் என்று ஒரு திருடன் இருந்தான்.

அவன் மிகவும் கொடியவன்; எதற்கும் துணிந்தவன்; அடிதடிக்கும், கொலைக்கும் அஞ்சாதவன். அவன் நெஞ்சில் சிறிதும் இரக்கம் இருந்ததில்லை. அவன் எத்தனையோ கிராமங்களைச் சூறையாடியும் மக்களைக் கொன்றும் பாழாக்கியிருக்கிறான். Continue reading “அங்குளிமால் – ஆன்மீக கதை”

கோழி சிலம்பச் சிலம்பும் குருகு எங்கும்

கோழி சிலம்ப சிலம்பும் குருகு எங்கும்

கோழி சிலம்பச் சிலம்பும் குருகு எங்கும் என்ற இப்பாடல் திருவெம்பாவையின் எட்டாவது பாடல் ஆகும்.

திருவெம்பாவை தென்பாண்டி நாட்டைச் சார்ந்த திருவாதவூரார் என்று அழைக்கப்படும் மாணிக்கவாசகரால், உலக உயிர்களின் அறியாமை இருளினை நீக்கும் இறைவனான சிவபெருமானின் மீது பாடப்பட்டது. Continue reading “கோழி சிலம்பச் சிலம்பும் குருகு எங்கும்”

அன்னே இவையுஞ் சிலவோ பல அமரர்

அன்னே இவையுஞ் சிலவோ பல அமரர்

அன்னே இவையுஞ் சிலவோ பல அமரர் என்ற இப்பாடல் திருவெம்பாவையின் ஏழாவது பாடல் ஆகும்.

திருவெம்பாவை பாடுவோரின் உள்ளத்தை உருகச் செய்யும் திருவாசகத்தைப் பாடிய வாதவூரடிகள் என்று அழைக்கப்படும் மாணிக்கவாசகரால், சைவத்தின் தலைவரான சிவபெருமானின் மீது பாடப்பட்டது. Continue reading “அன்னே இவையுஞ் சிலவோ பல அமரர்”