பைரவர் துதி

Bairavar

கறையணி கண்டதத் தம்மான் கருத்தினிலே தோணினானை

மறையணி பூணுவானை மழுவொரு சூலத் தானை

குறையணி அகந்தையாளர் குணத்தினை அடக்குவானை

சிறையறு Continue reading “பைரவர் துதி”

விபூதி வாங்கும் முறை

கோயிலில் விபூதிப் பிரசாதம் வாங்கும்போது ஒற்றைக்கையை மாத்திரம் நீட்டி வாங்கக் கூடாது.

வலக்கையின் கீழே இடக்கையைச் சேர்த்து விபூதியை வாங்க வேண்டும்.

Continue reading “விபூதி வாங்கும் முறை”

அனுமன்

Hanuman

அஞ்சிலே ஒன்று பெற்றான் அஞ்சிலே ஒன்றைத் தாவி

அஞ்சிலே ஒன்றாக ஆரியர்க்காக ஏகி

அஞ்சிலே ஒன்று பெற்ற அணங்கைக் கண்டு அயலார் ஊரில்

அஞ்சிலே ஒன்றை வைத்தான் அவன் நம்மை அளித்துக் காப்பான்