இன்றைய காலம் – கவிதை

இன்றைய காலம்

சிறிய எறும்புக்கு அது வாழும் பகுதியே உலகம்
பருந்துக்கோ அது பார்ப்பதே உலகம்

அடுத்த 50 மைல் தொலைவினை
அரைநாளில் கடந்தவன் தேர்ச்சி
பெற்றவனாகக் கருதப்பட்டது ஒருகாலம்

Continue reading “இன்றைய காலம் – கவிதை”

கனவு – கவிதை

தளத்தில் நின்றவனை துரத்திய போராட்டம்

வரைபவனின் கருவிற்கு வண்ணம் தீட்டிய திறமை

பேச முடியாதவனுக்கு எழுத்தாய் மாறிய சொற்கள்

கேட்காதவனுக்கு சைகையாகிய உணர்வு

Continue reading “கனவு – கவிதை”