வீதியிலே பிள்ளையாரு

வீதியிலே பிள்ளையாரு

வீதியிலே பிள்ளையாரு – நம்ம

வாசலிலே நிக்குறாரு

பாதியிலே வந்துஇங்க நிற்குறாரு – உன்ன

பார்த்து பேசி போகத்தான் தேடுறாரு Continue reading “வீதியிலே பிள்ளையாரு”

சின்னக்கொசு சொல்லும் கதை

Mosquito

ரீ… ரீ… ரீ… என்றபடி

ரீங்காரம் இட்டபடி

சின்னக் கொசு காதுப் பக்கம் வந்து நின்றது

என் கதையைச் சொல்லவா? என்று கேட்டது. Continue reading “சின்னக்கொசு சொல்லும் கதை”