இருள் – அழகின் சிரிப்பு

இருள்

இருள் பற்றி அழகின் சிரிப்பு என்னும் நூலில் பாவேந்தர் பாரதிதாசன் எழுதிய கவிதை. இதைப் படியுங்கள்; எங்கும் நிறைந்திருக்கும் இருள் இன்னலன்று, இனிதே என்று உணர்வீர்கள். Continue reading “இருள் – அழகின் சிரிப்பு”

கிளி – அழகின் சிரிப்பு

கிளி

கிளி பற்றி அழகின் சிரிப்பு என்னும் நூலில் பாவேந்தர் பாரதிதாசன் எழுதிய கவிதை. இதைப் படியுங்கள்; நம் வீட்டிலும் கிளி வளர்க்கலாமா என்று தோன்றும். Continue reading “கிளி – அழகின் சிரிப்பு”

புறாக்கள் – அழகின் சிரிப்பு

புறாக்கள்

புறாக்கள் பற்றி அழகின் சிரிப்பு என்னும் நூலில் பாவேந்தர் பாரதிதாசன் எழுதிய கவிதை. இதைப் படியுங்கள்; நாம் கற்றுக்கொள்ள புறாக்களிடம் சில விசயங்கள் உள்ளன எனத் தெரிந்து கொள்ளுங்கள். Continue reading “புறாக்கள் – அழகின் சிரிப்பு”

ஆல் – அழகின் சிரிப்பு

ஆல்

ஆல் (ஆல மர‌ம்) பற்றி அழகின் சிரிப்பு என்னும் நூலில் பாவேந்தர் பாரதிதாசன் எழுதிய கவிதை. இதைப் படியுங்கள்; ஆல் போல வாழக் கற்றுக்கொள்ளுங்கள். Continue reading “ஆல் – அழகின் சிரிப்பு”

வான் – அழகின் சிரிப்பு

வான்

வான் (வானம்) பற்றி அழகின் சிரிப்பு என்னும் நூலில் பாவேந்தர் பாரதிதாசன் எழுதிய கவிதை. இதைப் படியுங்கள்; வான் ஒரு போதி மரம் என்று உணருங்கள். Continue reading “வான் – அழகின் சிரிப்பு”