அப்பா – அன்புப் புதையல்

நிலவின் சுடர் - அப்பா

கண் கலங்குகிறது! என் கண் முன் நிற்கும்
உன்னை இழந்து விட்டேனோ என்று…
எம்மொழியில் உன்னிடம் மன்னிப்பு கேட்பேன்
எனத் தெரியவில்லை

Continue reading “அப்பா – அன்புப் புதையல்”