தமிழ்நாட்டில் மது விற்பனையைக் குறைக்க அரசு முயற்சி

குடி

கடந்த வாரக் கருத்துக் கணிப்பு:

தமிழ்நாட்டில் மது விற்பனையைக் குறைக்க அரசு முயற்சி

செய்யாது – 80% (16 வாக்குகள்)

செய்யும் – 20% (4 வாக்குகள்)

பிறந்த வீடா? புகுந்த வீடா?

பிறந்த வீடா? புகுந்த வீடா?

பிறந்த வீட்டின் சீராட்டும் தாலாட்டும் ஒருபெண்ணுக்குத் திருமணமாகும் வரைதான்.

புகுந்த வீடு சென்றதுமே பிறந்த வீட்டு மவுசு கொஞ்சங் கொஞ்சமாகக் குறைந்து விடுகிறது.

Continue reading “பிறந்த வீடா? புகுந்த வீடா?”