ஆங்கிலம் உலக மொழியா?

ஆங்கிலம் உலக மொழியா?

ஆங்கிலம் உலக மொழியா? என்ற கட்டுரை, தமிழா ஆங்கிலமா? என்ற தலைப்பில் ‘செங்கோல்’ வார இதழில், பெருமதிப்பிற்குரிய‌ ம.பொ.சிவஞானம் அவர்கள் எழுதிய தொடர் கட்டுரைகளின் ஒரு பகுதி ஆகும்.

‘ஆங்கிலம் உலகமொழி யாதலால், அது தமிழகத்திற்கு அன்னியமொழி ஆகாது’ என்கின்றனர். இது கலப்பற்ற பொய். Continue reading “ஆங்கிலம் உலக மொழியா?”

தமிழகத்தில் ஆங்கிலத்தின் நிலை

தமிழகத்தில் ஆங்கிலத்தின் நிலை

தமிழகத்தில் ஆங்கிலத்தின் நிலை என்ற கட்டுரை, தமிழா ஆங்கிலமா? என்ற தலைப்பில் ‘செங்கோல்’ வார இதழில், 1982ம் வருடம் பெருமதிப்பிற்குரிய‌ ம.பொ.சிவஞானம் அவர்கள் எழுதிய தொடர் கட்டுரைகளின் ஒரு பகுதி ஆகும். Continue reading “தமிழகத்தில் ஆங்கிலத்தின் நிலை”