தமிழ்நாட்டை தாயகமாகக் கொண்ட பறவைகள்

குஞ்சுக்கு உணவு ஊட்டும் கருஞ்சிட்டு

தமிழ்நாட்டை தாயகமாகக் கொண்ட பறவைகள் சில. அவற்றை பற்றி  இக்கட்டுரையில் பார்ப்போம்.

தவிட்டுச் சிலம்பன், மைனா, கருஞ்சிட்டு, செம்போத்து, தூக்கணாங்குருவி மற்றும் இருவாட்சி போன்றவை தமிழ்நாட்டை தாயகமாகக் கொண்ட பறவைகள். Continue reading “தமிழ்நாட்டை தாயகமாகக் கொண்ட பறவைகள்”

பறவைகளின் பாதங்கள் மற்றும் நகங்கள்

நீந்தும் பறவை

பறவைகளின் பாதங்கள் மற்றும் நகங்கள் அவற்றின் வாழ்க்கை முறைக்கு ஏற்றவாறு உள்ளன. அவற்றின் சிறப்புகளைத் தெரிந்து கொள்ளத் தொடர்ந்து படியுங்கள். Continue reading “பறவைகளின் பாதங்கள் மற்றும் நகங்கள்”

துர்நாற்றமில்லா காலுறை – அறிவியல் குறுங்கதை

நாற்றமில்லா காலுறை

எப்போதும் வெள்ளிக்கிழமை, இறுதி வகுப்பில் ‘நீதி போதனைகள்’ கற்பிக்கப்படும். அன்றைய வகுப்பில் ஆசிரியர் வேதிவாசன் ‘தூய்மை’ குறித்த தகவல்களை தனது மாணவர்களுக்கு கற்பித்துக் கொண்டிருந்தார். Continue reading “துர்நாற்றமில்லா காலுறை – அறிவியல் குறுங்கதை”

பறவைகளின் அலகுகள் பற்றி அறிவோம்

பறவைகளின் அலகுகள்

பறவைகளின் அலகுகள் அவற்றின் வாழ்க்கை முறைக்கு ஏற்றவாறு உள்ளன. பறவைகளின் அலகுகள் பல வகை. அவற்றின் சிறப்புகளைத் தெரிந்து கொள்ளத் தொடர்ந்து படியுங்கள்.

பறவைகளுக்கு பொதுவாக பற்கள் காணப்படுவதில்லை. அவைகள் தங்களின் அலகுகளாலே உணவினை உண்கின்றன. வெவ்வேறு வகையான பறவைகள் வெவ்வேறு வகையான அலகுகளைக் கொண்டுள்ளன. Continue reading “பறவைகளின் அலகுகள் பற்றி அறிவோம்”

காடுகள் நாட்டின் செல்வங்கள்

அகன்ற இலைக் காடுகள்

காடுகள் நாட்டின் செல்வங்கள் என்பதை அனைவரும் உணர வேண்டும்.

மணிநீரும் மண்ணும் மலையும் அணிநிழற்
காடும் உடைய தரண்

என்ற குறளில் காடும் ஓர் அரணாக விளங்கியது. ஆனால் பிறகு காட்டை அழித்து நாடாக ஆக்கினர். Continue reading “காடுகள் நாட்டின் செல்வங்கள்”