படம் பார்த்து பாடல் சொல் – 8

என்னைத் தொட்டு அள்ளிக்கொண்ட மன்னன் பேரு என்னடி

ச‌.பரணிராஜன் அவர்கள், இசைஞானி இளையராஜா அவர்களின் இசையிலான ஒரு பாடல் காட்சியை  ஓவியமாக‌ வரைந்திருக்கிறார்.

மேலே உள்ள அந்த ஓவியத்தைப் பார்த்து,  ஓவியத்திற்கு உரிய பாடல் எது? என்று சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம்.

Continue reading “படம் பார்த்து பாடல் சொல் – 8”

படம் பார்த்து பாடல் சொல் – 6

வளையோசை கல கல‌கலவென கவிதைகள் படிக்குது

ச‌.பரணிராஜன் அவர்கள், இசைஞானி இளையராஜா அவர்களின் இசையிலான ஒரு பாடல் காட்சியை  ஓவியமாக‌ வரைந்திருக்கிறார்.

மேலே உள்ள அந்த ஓவியத்தைப் பார்த்து,  ஓவியத்திற்கு உரிய பாடல் எது? என்று சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம்.

Continue reading “படம் பார்த்து பாடல் சொல் – 6”

படம் பார்த்து பாடல் சொல் – 5

என்னை தாலாட்ட வருவாளோ

ச‌.பரணிராஜன் அவர்கள், இசைஞானி இளையராஜா அவர்களின் இசையிலான ஒரு பாடல் காட்சியை  ஓவியமாக‌ வரைந்திருக்கிறார்.

மேலே உள்ள அந்த ஓவியத்தைப் பார்த்து,  ஓவியத்திற்கு உரிய பாடல் எது? என்று சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம்.

Continue reading “படம் பார்த்து பாடல் சொல் – 5”

படம் பார்த்து பாடல் சொல் – 4

சாமிகிட்ட சொல்லி வெச்சு

ச‌.பரணிராஜன் அவர்கள், இசைஞானி இளையராஜா அவர்களின் இசையிலான ஒரு பாடல் காட்சியை  ஓவியமாக‌ வரைந்திருக்கிறார்.

மேலே உள்ள அந்த ஓவியத்தைப் பார்த்து,  ஓவியத்திற்கு உரிய பாடல் எது? என்று சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம்.

Continue reading “படம் பார்த்து பாடல் சொல் – 4”

படம் பார்த்து பாடல் சொல் – 3

மாங்குயிலே பூங்குயிலே

ச‌.பரணிராஜன் அவர்கள், இசைஞானி இளையராஜா அவர்களின் இசையிலான ஒரு பாடல் காட்சியை  ஓவியமாக‌ வரைந்திருக்கிறார்.

மேலே உள்ள அந்த ஓவியத்தைப் பார்த்து,  ஓவியத்திற்கு உரிய பாடல் எது? என்று சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம்.

Continue reading “படம் பார்த்து பாடல் சொல் – 3”