குறுக்கெழுத்துப் புதிர் – 8

குறுக்கெழுத்துப் புதிர் - 8

குறுக்கெழுத்துப் புதிர் என்பது மூளைக்கு வேலை கொடுக்கும் ஓர் இனிய விளையாட்டு. உங்களின் ஓய்வு நேரத்தில் நீங்களும் விளையாடிப் பாருங்களேன்.

இந்த வாரப் புதிருக்கான விடையை அடுத்த வாரம் பார்க்கவும்.

குறுக்கெழுத்துப் புதிர் ‍- 7 க்கான விடை கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

இடமிருந்து வலம்

2) இந்தோனேசியாவின் தீவுகளில் ஒன்று

3) நதிகள் இல்லாத நாடு

Continue reading “குறுக்கெழுத்துப் புதிர் – 8”

குறுக்கெழுத்துப் புதிர் – 7

குறுக்கெழுத்துப் புதிர் - 7

குறுக்கெழுத்துப் புதிர் என்பது மூளைக்கு வேலை கொடுக்கும் ஓர் இனிய விளையாட்டு. உங்களின் ஓய்வு நேரத்தில் நீங்களும் விளையாடிப் பாருங்களேன்.

இந்த வாரப் புதிருக்கான விடையை அடுத்த வாரம் பார்க்கவும்.

குறுக்கெழுத்துப் புதிர் ‍- 6 க்கான விடை கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

Continue reading “குறுக்கெழுத்துப் புதிர் – 7”

குறுக்கெழுத்துப் புதிர் – 6

குறுக்கெழுத்துப் புதிர் -65

குறுக்கெழுத்துப் புதிர் என்பது மூளைக்கு வேலை கொடுக்கும் ஓர் இனிய விளையாட்டு. உங்களின் ஓய்வு நேரத்தில் நீங்களும் விளையாடிப் பாருங்களேன்.

இந்த வாரப் புதிருக்கான விடையை அடுத்த வாரம் பார்க்கவும்.

குறுக்கெழுத்துப் புதிர் ‍- 5 க்கான விடை கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

Continue reading “குறுக்கெழுத்துப் புதிர் – 6”

குறுக்கெழுத்துப் புதிர் – 5

குறுக்கெழுத்துப் புதிர் - 5

குறுக்கெழுத்துப் புதிர் என்பது மூளைக்கு வேலை கொடுக்கும் ஓர் இனிய விளையாட்டு. உங்களின் ஓய்வு நேரத்தில் நீங்களும் விளையாடிப் பாருங்களேன்.

இந்த வாரப் புதிருக்கான விடையை அடுத்த வாரம் பார்க்கவும்.

குறுக்கெழுத்துப் புதிர் ‍- 4 க்கான விடை கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

Continue reading “குறுக்கெழுத்துப் புதிர் – 5”

குறுக்கெழுத்துப் புதிர் – 4

குறுக்கெழுத்துப் புதிர் - 4

குறுக்கெழுத்துப் புதிர் என்பது மூளைக்கு வேலை கொடுக்கும் ஓர் இனிய விளையாட்டு. உங்களின் ஓய்வு நேரத்தில் நீங்களும் விளையாடிப் பாருங்களேன்.

இந்த வாரப் புதிருக்கான விடையை அடுத்த வாரம் பார்க்கவும். குறுக்கெழுத்துப் புதிர் ‍- 3 க்கான விடை கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

Continue reading “குறுக்கெழுத்துப் புதிர் – 4”