குளிருக்குள் விசித்திரப் பயணம்

குளிருக்குள் விசித்திரப் பயணம்

இருளடைந்த இருட்டின் ஊடே

நிசப்தமாய் தினம் தினம் காலைப்பயணம்

மனம் மட்டும்

தீஜுவாலையாய் உற்சாகக் குளியல்

Continue reading “குளிருக்குள் விசித்திரப் பயணம்”